12/08/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Fajr Sepasi

15:30

3 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 1700

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

منصور نوري

رخداد های بازی

8

12

14

20

22

25

32

37

41

56

72

74

75

90

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
14
1
32 55 18
13
10
17 64 9
36
11
7
44 82 8

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

18
9
8

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
5
6
3
14
23
40 53 17
9
13 79 21
10
11

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

26
17
21