03/08/1392

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Naft Tehran

15:30

1 : 2

هفته 14

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

بهرام نقوي

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

هادی حاج عباسی

رخداد های بازی

15

28

41

42

44

46

88

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
6
19
21
9 76 5
8
11
18 65
24
7 84 25

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

5
25

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 58 23
7
10
1
6
31
4
11 74 5
16 70 20
15
9

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

20
5
23