02/08/1392

جزییات مسابقه

Saba Qom - Mes Kerman

15:30

2 : 2

هفته 14

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

هادی طوسی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

12

50

68

77

80

95

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
30
33
23
18
5
14
8
10
3
35

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

7
11

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
26
8
1
7
18
2
20
11
30
25

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن