05/08/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Saipa Tehran

15:30

0 : 1

هفته 14

تعداد تماشاچی : 366

رخداد های بازی

14

39

46

53

75

86

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
40
18
19
5
1
8 77 34
4
10 90 7
23
11 84 3

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

3
7
34

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

32
5
4
36
23
7
17 74 19
13
10 57 40
44
8 51 6

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

40
19
6