27/07/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Esteghlal Tehran

15:45

1 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

مصطفي فراهاني

داور چهارم

موعود بنیادی فر

رخداد های بازی

24

65

67

68

69

88

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
33
8
1
16
14
6
3
10 54 9
7
32

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
1
11 75
13
21
9
8
10 84 18
24
19 73 25

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
25