12/07/1392

جزییات مسابقه

Saba Qom - Perspolis Tehran

18:15

1 : 1

هفته 12

تعداد تماشاچی : 14000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

پیروز سیف اله زاده

رخداد های بازی

24

41

70

82

90

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 58 14
2 73 10
11 73 24
4
23
12
6
3
99
18
40

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
24
14

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 90 27
26
16
10
9
23
8
18
2
30
1

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

17
27
11