12/07/1392

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Saipa Tehran

16:00

1 : 2

هفته 12

تعداد تماشاچی : 2150

داوران

داور اول

جمشيد دانش مهر

کمک داور اول

سخاوت سليمان نژاد

کمک داور دوم

حمید کنعانی

داور چهارم

امیر حسین فتاحی

رخداد های بازی

39

45

48

52

60

71

72

74

79

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12
19
5
34
8 82 14
40
18
4 90 25
11 76 3
10
23

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
25
3

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

31
4 46 12
30
8
7
5
10
1
15
9 62 16
6

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
16
11