11/07/1392

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Teraktorsazi Tabriz

16:00

1 : 2

هفته 12

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

43

45

53

53

88

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
23 12 27
20
88
7
6
34
10 65 9
11
14 76 13

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

27
9
13

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
15
10 57 23
18 59 9
1
27
80
11 75 90
7
21
12

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
9
90