03/09/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Malavan Anzali

16:20

1 : 0

هفته 12

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

موعود بنیادی فر

رخداد های بازی

31

35

42

55

62

76

90

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
3
14
23
40
9 82 7
13
10
30

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

26
7
2

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 71 10
14 91 20
4
33
8
6
5
1
22
11
32

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
20
3