12/07/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Esteghlal Khouzestan

16:00

0 : 0

هفته 12

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

حمید سبحانی

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

42

48

54

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
17 77 11
4
24
20
2
8
21
15
14 67 16
10 74 7

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

16
7
11

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
2
20
11
12
1
14
27
10 46 7
13 78 26
17

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

7
9
26