04/07/1392

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Fajr Sepasi

17:20

1 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 20000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

علی میرزابیگی

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

17

69

73

76

83

84

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
4
18
36
23
11 71 10
7
13 89 9
44
14 66 17
6

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

10
9
17

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
20
6
18
40
2
11
23
14 88 9
99

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
9
10