23/06/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Naft Tehran

17:30

0 : 0

هفته 9

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

حسن طوماری

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

60

77

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
9
10 77 25
1
6
11
18 77 8
5
19
13
21

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
25

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
40
18
4
10
19
23 75 34
11 85 16
5
1
9 64 8

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
34
16