14/06/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Saipa Tehran

19:00

0 : 3

هفته 8

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

محسن قهرماني

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

رضا کرمانشاهی

رخداد های بازی

20

61

63

71

86

89

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
40
18
4
10
19
23 85 34
11
5
1

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
34
9

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
15
40 75 18
3
10 45 11
14
9
13
2 62 17
33
30

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

17
18
11