15/06/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Perspolis Tehran

18:50

0 : 0

هفته 8

تعداد تماشاچی : 90000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

رسول فروغي

داور چهارم

يداله جهانبازي

رخداد های بازی

30

30

64

73

75

76

87

90

92

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 79 24
11
9
4
23
12
10 59 99
6
14
3
40

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

24
99

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
4
33
8
6
3
5
10 45 7
1
11
32 55 9

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
7