08/06/1392

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Malavan Anzali

19:30

1 : 3

هفته 7

تعداد تماشاچی : 450

داوران

داور اول

حسن اکرمی

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

مهدی شفیعی

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

8

15

28

52

60

72

84

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
1
15
40
17 87 21
6
3
10 81 2
9
13 62 11
30

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

2
21
11

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12
22
4
33
18
8
35
9
10 72 25
17
23

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

7
25
30