08/06/1392

جزییات مسابقه

Saba Qom - Fajr Sepasi

19:30

3 : 0

هفته 7

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

پیروز سیف اله زاده

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

محمد راهی

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

7

60

72

74

93

94

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
13 83 9
5
4
40 85 11
18
44
36
23
14 81 17
6

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

17
9
11

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
7 84 27
26
10
9
20
11 90 4
18
3 76 16
30
1

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

16
27
4