01/06/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Perspolis Tehran

19:10

1 : 0

هفته 6

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

سجاد طوری

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

رسول رهبرفام

رخداد های بازی

13

66

85

93

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
2 89 24
13
4
23
12
10 62 33
8
6
14
40

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

24
33

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
9 64 8
10
99
6
11
5
7 15 25
19
13
21

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
25