26/05/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Sepahan Isfahan

19:45

2 : 1

هفته 5

تعداد تماشاچی : 3200

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

علیرضا کناری

کمک داور دوم

قهرمان نجفی

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

42

64

65

79

82

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
38
15
7 71 88
21
1
5
3
40
8 88 20
9 61 10

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

88
20
10

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
13
5
10
21
4
19
18
36
6
1

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

14
9
44