20/05/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Esteghlal Khouzestan

19:45

2 : 1

هفته 4

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

اشکان خورشیدی

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

حمید کنعانی

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

39

42

45

59

63

80

87

88

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
23
17
4
21
40
1
2 60 10
7 68 19
14 77 16
3

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
19
16

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
15
40
6
3
10 76 21
11 65 18
9
13
33
30 90 2

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

18
21
2