19/05/1392

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Damash Gilan

20:30

3 : 1

هفته 4

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهی

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

16

22

26

31

47

48

51

54

57

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
14
27
8
13 58 19
2
11
17 71 9
12 67 7
1
29

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

19
7
9

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8 75 7
21
20 81 40
11 90 5
3
14
10
29
6
24

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
40
5