15/05/1392

جزییات مسابقه

Saba Qom - Foolad Khouzestan

22:00

0 : 1

هفته 3

تعداد تماشاچی : 700

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

مهدی ناصحی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

49

69

92

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
11
3
14
10
1
6
24
8 82 7
40 77 23
29 68 9

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

23
7
9

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
7
10
11
2
4
30
1
9 82 3
23 79 25
20 73 26

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

25
3
26