10/05/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Gostaresh Foulad

22:00

1 : 1

هفته 2

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

ایوب غلامزاده

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

18

30

41

53

63

82

83

94

95

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
7
5
10
1
9
3
23 30 16
11 54 12
6 69 20

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
20
16

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
4
2
20
8
7
6
9 75 13
14 68 11
17 86 77

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

77
13
11