11/05/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Saba Qom

22:00

1 : 2

هفته 2

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

حسن اکرمی

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

15

22

27

31

33

35

40

43

44

46

54

86

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
10
20
11
8
2
30
1
7 75 4
9 93 27
23 79 24

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

4
24
27

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
9
10
99
5
24
19
21
61 6
7 63 25
13 82 18

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
25
18