11/05/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Perspolis Tehran

22:15

0 : 0

هفته 2

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

سعيد مظفري زاده

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
13
9
4
23
12
6
14
40
10 88 33
24 56 11

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
33

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
2
3
7
32
8
11
10
30 46 4
14 62 5
18 25 29

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

4
5
29