10/05/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Sepahan Isfahan

22:15

1 : 2

هفته 2

تعداد تماشاچی : 65000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

رضا سخندان

داور چهارم

محمد رضا اکبریان

رخداد های بازی

2

34

43

50

54

55

60

67

78

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
40
28
15
5
38
7 69 11
8
10 82 21
9 67 23

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

21
23
11

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
33
2
1
14
8
5 71 32
6
10
7
11

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

32
26
22