03/05/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Saipa Tehran

22:00

1 : 1

هفته 1

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

اشکان خورشیدی

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

سعيد زارع

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

7

15

75

85

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
40
18
4
5
9
11
1
10 85 14
23 61 3

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
3

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
8
13
11
6
17
1
9
27 73 5
26 46 14
12 61 10

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

10
5
14