31/06/1397

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Esteghlal Tehran

18:45

0 : 0

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Shahid Vatani

تعداد تماشاچی : 10500

رخداد های بازی

24

59

66

88

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 84 16
3
13
21
11
14
6
1
33
2

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
16
99
25
44
70
22
24

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70 67 7
9 87 33
8 86 6
50
19
5
3
13
1
18
15

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

40
30
11
88
6
33
23
7