26/02/1398

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Peykan Tehran

21:30

2 : 0

هفته 30

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

13

44

54

84

91

94

94

94

98

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن