26/02/1398

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Esteghlal Khouzestan

21:30

2 : 0

هفته 30

تعداد تماشاچی : 13500

رخداد های بازی

33

39

46

82

84

88

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن