26/02/1398

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Zobahan Isfahan

21:30

2 : 2

هفته 30

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

33

33

43

60

66

88

88

93

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن