21/02/1398

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Saipa Tehran

21:30

1 : 2

هفته 29

تعداد تماشاچی : 20

رخداد های بازی

18

39

45

62

90

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن