21/02/1398

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Foolad Khouzestan

21:30

3 : 1

هفته 29

تعداد تماشاچی : 400

رخداد های بازی

14

35

38

47

48

72

85

86

91

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن