06/02/1398

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Sepahan Isfahan

20:15

0 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 90000

رخداد های بازی

75

93

93

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن