06/02/1398

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

19:00

2 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 2300

رخداد های بازی

16

46

82

94

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن