29/01/1398

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Esteghlal Khouzestan

19:15

0 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

41

65

65

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن