22/01/1398

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Foolad Khouzestan

17:00

1 : 3

هفته 25

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

22

27

31

32

43

57

67

75

85

90

92

92

94

95

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن