23/01/1398

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Esteghlal Tehran

17:45

0 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 60000

رخداد های بازی

25

42

97

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن