24/01/1398

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Saipa Tehran

19:00

3 : 2

هفته 25

تعداد تماشاچی : 38000

رخداد های بازی

2

4

32

38

49

57

62

68

70

75

87

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن