23/01/1398

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Teraktorsazi Tabriz

17:00

3 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 7500

رخداد های بازی

2

23

33

38

40

45

54

66

66

88

94

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن