15/01/1398

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Perspolis Tehran

17:45

0 : 2

هفته 24

تعداد تماشاچی : 12600

رخداد های بازی

28

45

89

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن