15/01/1398

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Mashinsazi Tabriz

16:00

1 : 1

هفته 24

تعداد تماشاچی : 1850

رخداد های بازی

47

75

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن