15/01/1398

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Sepidrood Rasht

18:45

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 730

رخداد های بازی

35

78

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن