08/01/1398

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Nasaji Mazandran

17:45

0 : 0

هفته 23

تعداد تماشاچی : 400

رخداد های بازی

22

47

69

74

87

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن