09/01/1398

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Foolad Khouzestan

17:00

0 : 1

هفته 23

تعداد تماشاچی : 1100

رخداد های بازی

34

83

89

93

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن