26/12/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Naft Abadan

16:30

1 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 50

رخداد های بازی

27

42

76

87

93

94

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن