23/12/1397

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Saipa Tehran

16:00

0 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 4000

رخداد های بازی

24

33

54

62

63

64

66

78

80

82

87

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن