26/12/1397

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Khouzestan

16:30

2 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

20

31

40

45

70

71

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن