25/12/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Perspolis Tehran

16:30

1 : 3

هفته 22

تعداد تماشاچی : 7450

رخداد های بازی

10

31

40

48

67

81

82

89

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن