17/12/1397

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Perspolis Tehran

16:00

1 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 12400

رخداد های بازی

21

55

60

63

79

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن