09/12/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Naft Abadan

18:30

1 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 20000

رخداد های بازی

21

32

48

78

81

84

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن